MIKRORACHUNEK PODATKOWY

Mikrorachunek podatkowy w Polsce obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Nazywany jest również Indywidualnym Kontem Podatkowym – IKP lub Indywidualnym Rachunkiem Podatkowym – IRP.

Wprowadzenie go miało na celu ułatwienie płatności za niektóre podatki. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czym dokładnie jest mikrorachunek podatkowy i jakie korzyści za sobą niesie, przeczytaj nasz artykuł.

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Indywidualny Rachunek Podatkowy powstał w celu uproszczenia rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym.

Jest to indywidualny numer rachunku przypisany do danego podatnika, podobnie jak w przypadku Indywidualnego Numeru Rachunku Składkowego do zapłaty składek ZUS i nie możliwości, aby były dwa takie same mikrorachunki podatkowe.

Mikrorachunek podatkowy jest niezbędny do opłacenia PIT, CIT oraz VAT. Oznacza to, że jeżeli podatnik posiada niedopłatę po rozliczeniu PIT, może dokonać jej tylko za pomocą Indywidualnego Rachunku Podatkowego.

Jak uzyskać mikrorachunek podatkowy?

W celu otrzymania mikrorachunku podatkowego należy złożyć wniosek w urzędzie skarbowym (niekoniecznie we właściwym dla miejsca zamieszkania, może być to dowolna placówka).

Można również skorzystać z generatora Indywidualnego Rachunki Podatkowego, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby uzyskać swój numer konta wystarczy:

 • Numer PESEL – w przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub też nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT.
 • NIP – w przypadku przedsiębiorców, płatników VAT a także płatników podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne.

Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy online?

Po otwarciu w przeglądarce internetowej generatora mikrorachunków podatkowych dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości należy wybrać swój identyfikator podatkowy, czyli numer PESEL lub NIP.

Następnie należy wprowadzić odpowiedni numer w prostokątne pole – warto upewnić się, że numer został wprowadzony poprawnie. Kolejnym krokiem jest przycisk „generuj”.

Po jego naciśnięciu ukaże się nadany numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego, który będzie służyć do rozliczeń z urzędem skarbowym.

Należy go zapamiętać, wydrukować, zapisać na kartce, czy też w pamięci komputera – jest to numer nadawany jednorazowo do końca życia, więc warto mieć go zapisanego w kilku miejscach.

Numer ten można w każdej chwili sprawdzić również w generatorze.

Jak zbudowany jest mikrorachunek podatkowy?

Formę rachunku podatkowego szczegółowo reguluje ustawa – art. 61b § 2 Ordynacji podatkowej. Powinien wyglądać następująco:

 • Składać się łącznie z 26 cyfr
 • Posiadać sumę kontrolną – dwie cyfry
 • Posiadać numeru rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku (11 cyfr, zaczynając od pozycji nr 3. do 13.)
 • Mieć identyfikator podatkowy – kolejne 13 cyfr od pozycji nr 14. do 26. Jeżeli użyty został numer PESEL wówczas na pozycji 14. jest cyfra 1., gdy użyty został NIP – cyfra 2 – jeśli użyło się nr NIP. Kolejne pozycje to odpowiednio PESEL lub NIP, a na końcu tyle zer, aby rachunek posiadał łącznie 26 cyfr.

Dzięki temu, że numer rachunku zawiera numer PESEL lub NIP, łatwo można się upewnić, że wykonujemy przelew na odpowiednie konto.

Zalety Indywidualnego Konta Podatkowego

Numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego nadawany jest raz w życiu. Nie zmienia się on ze zmianą miejsca zamieszkania czy zmianą miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Jest to spore ułatwienie, ponieważ od momentu otrzymania numeru rachunku już zawsze płatności będą odbywać się na to samo konto.

Dzięki temu można uniknąć pomyłek podczas wprowadzania numeru rachunku w formularzu przelewu a także, nie ma potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków do poszczególnych wpłat.

Wprowadzenie takiej formy rozliczenia ułatwiają rozliczanie się z urzędem skarbowym, a same urzędy zostały odciążone z nadmiaru obowiązków.

W każdej chwili można sprawdzić swój numer mikrorachunku podatkowego. Wpłat na Indywidualny Rachunek Podatkowy można dokonywać w każdy dzień tygodnia, w weekendy i święta przez całą dobę.

Jakich wpłat można dokonać na mikrorachunek podatkowy?

Dzięki Indywidualnemu Rachunkowi Podatkowemu można opłacić sporą część należności do urzędu skarbowego, ale należy zwrócić uwagę, że nie każdą należność publicznoprawną można w ten sposób można uregulować.

Zatem jakich płatności można dokonać za pośrednictwem mikrorachunku? Dzięki niemu można zapłacić:

 • Podatki dochodowe – PIT i CIT
 • Podatek obrotowy VAT
 • Daninę solidarnościową
 • Podatek od sprzedaży detalicznej
 • Mandaty i grzywny skarbowe
 • Podatek cukrowy
 • Opłaty z reklamy napojów alkoholowych
 • Podatek od sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml
Do czego nie można wykorzystać mikrorachunku podatkowego? Nie można go użyć do zapłaty:
 • Akcyzy i podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC – należy je opłacić urzędzie skarbowym lub Elektronicznym Systemie Celno-Skarbowym.
 • Należności z karty podatkowej, VAT-14 (dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych).
 • VAT w imporcie pozawspólnotowym.

Pracodawca nie ma konieczności znać numerów rachunków swoich pracowników. Należy zsumować wszystkie kwoty i wpłacić je na swoje Indywidualne Konto Podatkowe.

Mikrorachunki podatkowe służą wyłącznie do wpłat.

Nie otrzymamy z niego zwrotu nadpłaconego podatku, będzie on dokonywany tak jak wcześniej, czyli w preferowany przez podatnika sposób: na konto bankowe, w kasie urzędu czy też przekazem pocztowym.

Jakie zastosować środki bezpieczeństwa przy korzystaniu z mikrorachunku podatkowego?

Bardzo ważne jest to, aby wprowadzając numer PESEL bądź NIP do generatora wprowadzić go prawidłowo. Warto upewnić się kilkukrotnie, ponieważ w razie pomyłki to podatnik będzie odpowiedzialny za jej skutki.

Generując numer mikrorachunku online należy korzystać wyłącznie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Korzystając z innych stron można narazić się na udostępnienie swoich danych wrażliwych osobom trzecim. Wygenerowanie mikrorachunku podatkowego jest zawsze darmowe.

Jeżeli w trakcie wypełniania formularza przelewu zostanie popełniony błąd, należy jak najszybciej udać się do urzędu skarbowego i okazać potwierdzenie przelewu, aby urząd mógł rozpocząć postępowanie wyjaśniające, gdzie trafiły pieniądze.

Jeżeli fakt pomyłki nie zostanie zauważony przez podatnika, urząd skarbowy wyśle upomnienie o braku wpłaty.

Co w przypadku braku numeru PESEL i NIP?

Każdy podatnik w Polsce powinien posiadać numer PESEL lub NIP. Mikrorachunek podatkowy mogą wygenerować jedynie osoby posiadające identyfikator podatkowy.

Jeżeli podatnik oczekuje na przyznanie numeru PESEL lub NIP, wpłat należy dokonywać na numery kont, które udostępnione są w wykazie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

Jest to stale aktualizowany dokument, który zawiera takie informacje jak:

 • Należności z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.
 • Inne daniny publicznoprawne.
 • Opłaty dodatkowe.

Dokonując przelewu należy podać dane, pomagające zidentyfikować podatnika, na przykład numer paszportu czy dowodu osobistego.

Gdy podatnik wystąpił o numer PESEL lub NIP, po jego otrzymaniu powinien niezwłocznie wygenerować mikrorachunek podatkowy, aby kolejne płatności regulować już za jego pośrednictwem.

Czy małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać korzystając z mikrorachunku?

Jeżeli małżonkowie chcą się wspólnie rozliczać, mają taką możliwość.

Podatek uiszcza się na jeden z ich mikrorachunków, jednak Ministerstwo preferuje wpłaty z konta osoby, która widnieje w zeznaniu podatkowym jako pierwsza, czyli jako podatnik a nie jako współmałżonek.

Czy za pomocą mikrorachunku podatkowego można sprawdzić zaległości podatkowe?

Indywidualny Rachunek Podatkowy służy wyłącznie do wpłat. Chcąc sprawdzić zaległości podatkowe można skorzystać z Portalu Podatkowego, który prowadzony jest przez Ministerstwo Finansów.

Aby z niego skorzystać należy założyć konto za pomocą ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Czy przedsiębiorcy, którzy zakończyli działalność powinni identyfikować się numerem PESEL czy NIP?

Jeżeli działalność została zakończona, wówczas następuje zmiana identyfikatora z NIP na PESEL. Jednak, gdy działalność jest zawieszona, wciąż obowiązuje NIP.

Warto upewnić się i wprowadzić odpowiedni identyfikator, ponieważ błędna płatność będzie powodować zaległości podatkowe.

Gdy działalność zostanie na nowo zarejestrowana, wówczas następuje zamiana numeru PESEL na NIP.

Czy wpłat na mikrorachunek można dokonywać za inną osobę?

Dopuszczona jest taka możliwość poprzez Ministerstwo Finansów, jednak jest ona obarczona pewnymi ograniczeniami.

Takiej wpłaty może dokonać członek najbliższej rodziny (małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha), bądź aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Może to być również każda inna osoba, w przypadku, gdy wysokość zobowiązania nie będzie przekraczać 1000 zł (dodatkowo treść dowodu wpłaty nie będzie budzić wątpliwości co do jej przeznaczenia).

Jeżeli osoba trzecia opłaci podatek, którego wartość przekroczy 1000 zł, zobowiązanie podatkowe nie wygaśnie, a dodatkowo zostaną naliczane odsetki za zwłokę.

Czy spółka powinna posiadać swoje Indywidualne Konto Podatkowe?

Każda spółka powinna posługiwać się swoim Indywidualnym Kontem Podatkowym, zarówno do opłacania zaliczek za pracowników oraz do rozliczeń VAT i CIT.

Natomiast wspólnicy opłacający PIT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinni uiszczać należności na swoim indywidualnym mikrorachunku podatkowym.

Płatność podatku na mikrorachunek podatkowy z konta zagranicznego

Istnieje możliwość zapłaty podatków na Indywidualne Konto Podatkowe z rachunku prowadzonego w banku poza granicami Polski. Indywidualny Rachunek Podatkowy jest zgodny ze standardem IBAN.  

Podsumowując, mikrorachunek podatkowy, to wygodne narzędzie opracowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

To rozwiązanie pozwala na rozliczenie większości należności z urzędem skarbowym. Ułatwia płacenie podatków, a dodatkowo odciąża urzędy skarbowe z nadmiaru obowiązków.

bankradar.pl