KONTO MAKLERSKIE

W Polsce istnieje kilkadziesiąt podmiotów finansowych, zajmujących się branżą maklerską. Działają w oparciu o zezwolenia udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Konto maklerskie prowadzi już 1,5 miliona inwestorów. 

Co to jest i kto może założyć konto maklerskie

Konto maklerskie to rachunek inwestycyjny, zakładany przez klienta w domu maklerskim.

Służy do przechowywania informacji o posiadanych przez niego środkach pieniężnych i papierach wartościowych.

Dzięki rachunkowi brokerskiemu klient ma możliwość dokonywania na giełdzie transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych.

Konto inwestycyjne może założyć zarówno osoba fizyczna jak i podmiot prawny.

Klient indywidualny chcący otworzyć rachunek maklerski, musi być osobą pełnoletnią oraz posiadać ważny dokument tożsamości.

W procesie zakładania konta, częstą praktyką domów/biur maklerskich jest stosowanie ankiet, które pozwalają ocenić wiedzę, doświadczenie i poziom świadomości ryzyka przyszłego inwestora.

Konto maklerskie – instrumenty finansowe

Jakie możliwości inwestycyjne ma klient, który jest posiadaczem rachunku maklerskiego?

Gama dostępnych produktów i usług może się różnić u poszczególnych brokerów, ale pewne instrumenty są standardowe dla wszystkich:

 • Akcje – chyba najpopularniejszy z produktów. Są papierami wartościowymi, potwierdzającymi udział ich posiadacza w spółkach akcyjnych. Uprawniają do udziału w dywidendzie, czyli zyskach firmy.
 • Obligacje – rodzaj papieru wartościowego, który jest dowodem zaciągnięcia zobowiązania przez emitenta obligacji u jego nabywcy. W ustalonym terminie, emitent zobowiązuje się wykupić od nabywcy obligacje wraz z należnymi odsetkami.
 • Prawo wyboru – to dosyć specyficzny instrument, polegający na uzyskaniu przywileju pierwszeństwa zakupu nowo emitowanych akcji. Prawo to, można zbyć na giełdzie.
 • Derywaty, czyli instrumenty pochodne – nie mają formy papieru wartościowego, a ich wartość jest uzależniona od instrumentu bazowego (np.kursu akcji, wysokości stopy procentowej, a także bardziej niestandardowych wskaźników: liczby słonecznych dni, wielkości opadów śniegu i deszczu). Instrumenty pochodne dzielą się na dwa rodzaje:
 • Symetryczne, np. kontrakty terminowe (umowa pomiędzy dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do zakupu w przyszłości i po określonej cenie np. akcji czy obligacji a druga strona zobowiązuje się do sprzedaży tych instrumentów po takiej samej cenie).
 • Niesymetryczne, np. opcje (dają prawo nabycia „call’ lub sprzedaży „put” określonego dobra po ustalonej z góry wartości.

Rodzaje zleceń maklerskich

Typy zleceń dzielą się wg dwóch kategorii: zlecenia biorące pod uwagę limity cenowe oraz czas ważności.

 • Limit ceny – składający zlecenie, określa maksymalną jego wartość. Przy transakcjach kupna, jest to górny limit po którym inwestor zgadza się na zakup instrumentu finansowego lub papieru wartościowego. Natomiast przy sprzedaży, jest to dolny limit po którym inwestor zgadza się na sprzedaż.
 • Zlecenie PKC (po każdej cenie) – wystawiający zlecenie nie określa górnych i dolnych limitów transakcji. Zgadzając się tym samym na dokonanie transakcji po dowolnej najlepszej cenie zgłoszonej przez drugą stronę.
 • Zlecenie PCR (po cenach rynkowych) – składający zlecenie zgadza się na zakup/sprzedaż po najlepszej cenie, zgłoszonej przez drugą stronę w momencie przekazania zlecenia na giełdę. W sytuacji, kiedy zlecenie nie zostało zrealizowane w pełni, przekształca się w zlecenie z limitem ceny (którego wartość równa się cenie zrealizowanej części kupna/sprzedaży).
 • Zlecenie PEG – zawiera limit, który jest powiązany z kursem referencyjnym. PEG monitoruje najlepszy aktualny kurs po tej samej stronie arkusza zleceń, dostosowując do niego własną cenę. Usługa pozwala na ustalenie maksymalnych oraz minimalnych kursów.

PARAMETRY:

 • Domyślna ważność – ważność zlecenia obowiązuje tylko w czasie trwania sesji giełdowej, na której zostało złożone.
 • Ważność do określonego czasu – zlecenie obowiązuje do ustalonego z góry dnia i konkretnej godziny sesji giełdowej.
 • Ważność do określonego dnia – zlecenie, którego ważność dobiega końca wraz z upływem sesji giełdowej w danym dniu.
 • Nieograniczona ważność – zlecenie bez czasowego limitu ważności. Wiele giełd stosuje jednak w takim przypadku praktykę ograniczenia jego długości. I jest to rok kalendarzowy od momentu złożenia takiego zlecenia.
 • Ważne na zamknięcie – zlecenie ważne tylko do końca najbliższej fazy zamknięcia.
 • Ważne na fixing – zlecenie ważne tylko do końca najbliższej fazy zamknięcia/otwarcia/równoważenia.
 • Wykonaj i anuluj – zlecenie, które w momencie trafienia na giełdę powinno zostać zrealizowane w wielkości na jaką pozwala druga strona transakcji. Niezrealizowana jego część, zostaje anulowana.
 • Wykonaj lub anuluj – zlecenie, które wymaga realizacji w całości w momencie przekazania go na giełdę. Jeżeli nie ma możliwości całkowitej realizacji, wtedy zostaje anulowane.

Na co zwrócić uwagę, wybierając konto maklerskie?

Domy i biura maklerskie swoją ofertę dedykują zarówno dla początkujących inwestorów jak i bardziej doświadczonych „graczy”.

O przeznaczeniu danego rachunku, klient jest zazwyczaj informowany na wstępnym etapie oferty.

Czym zatem kierować się, wybierając dla siebie konto maklerskie?

Istnieje kilka uniwersalnych czynników, które wpływają na atrakcyjność danego rachunku brokerskiego.

Przede wszystkim należy zapoznać się dokładnie z tabelą opłat i prowizji, a w niej z takimi pozycjami jak:

 • koszty założenia i prowadzenia konta inwestycyjnego
 • wysokość prowizji maklerskich (naliczanych od transakcji)
 • opłaty za przechowywanie papierów wartościowych na rachunku
 • wysokość opłat za przelewy na konto bankowe
 • wysokość prowizji za przegląd notowań w czasie rzeczywistym
 • koszty dodatkowych usług (programy, systemy, kursy, szkolenia, doradztwo, narzędzia do analizy, dostęp do rynku walutowego Forex)

Poza wszelkiego rodzaju opłatami, uwagę powinniśmy zwrócić również na oferowany zakres dostępu do rynków inwestycyjnych.

Ponieważ oferty poszczególnych podmiotów czasem znacząco się różnią i np. nie każdy dom maklerski umożliwia inwestowanie na giełdach zagranicznych czy na rynkach pozagiełdowych.

Kolejną ważną kwestią jest ilość dostępnych metod realizacji zleceń.

Większość domów maklerskich oferuje swoim klientom możliwość składania dyspozycji przez internet, drogą telefoniczną lub osobiście w placówce.

Oczywiście każdy kanał dostępu, różni się także wysokością naliczanych opłat.

Skoro nabyliśmy już pewnej niezbędnej wiedzy – przyjrzyjmy się najlepszym kontom maklerskim na rynku.

 

KONTO MAKLERSKIE – RANKING

KONTO MAKLERSKIE ALIOR BANK

Alior Bank

RACHUNEK BROKERSKI W BIURZE MAKLERSKIM ALIOR BANK

 • Otwarcie oraz prowadzenie rachunku – 0 zł.
 • Koszty przelewu na rachunki prowadzone w ramach Alior Banku – 0 zł.
 • Przelew internetowy na rachunek w innym banku – 0 zł.
 • Opcja negocjowania stawek prowizji.
 • Opcja zakupu/sprzedaży wszystkich instrumentów finansowych notowanych na warszawskiej GPW, na rynku regulowanym, rynku obligacji Catalyst oraz alternatywnym systemie NewConnect.
 • Prowizja (internet) od obrotu obligacjami – 0,19% wartości transakcji (minimum 3 złote).
 • Prowizje od obrotu akcjami (zlecenia składane przez internet):
 • od 0,01 zł do 300 tys. zł – 0,38% (min. 3 zł),
 • od 300 tys. zł do 1 mln zł – 0,34% (min. 3 zł),
 • powyżej 1 mln zł – 0,29% (min. 3 zł);
 • Prowizje od obrotu prawami pochodnymi (zlecenia składane przez internet):
 • kontrakty terminowe (prowizja ustalana wg wartości obrotów: od 1 do 200 sztuk – 9 zł, powyżej 200 sztuk – 7 zł),
 • kontrakty terminowe na waluty – 0,50 zł,
 • 3 zł – kontrakty terminowe na akcje,
 • prowizja za obroty opcjami – 2% wartości transakcji (min. 2 zł i maksymalnie 9 zł od jednej opcji),
 • 0 zł (1 najlepsza oferta) za notowania GPW w czasie rzeczywistym
 • Brak opłat za przechowywanie instrumentów finansowych, jeżeli:
 • w ciągu miesiąca kalendarzowego zawarto transakcje o łącznej wartości, wynoszącej co najmniej 20% depozytu,
 • wartość instrumentów finansowych, zarejestrowanych na rachunku (wg stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego) nie przekracza kwoty 1 mln zł.
 • Jeżeli żaden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, opłata miesięczna wyniesie 0,00033% wartości papierów wartościowych na rachunku.
 • Rachunek można otworzyć na stronie Alior Bank.

KONTO MAKLERSKIE BANK BPS

Konto maklerskie Bank BPS - Rachunek InwestycyjnyRACHUNEK INWESTYCYJNY – KONTO MAKLERSKIE BANK BPS

 • Otwarcie rachunku – 0 zł.
 • Prowadzenie rachunku – 50 zł rocznej opłaty (25 zł dla kont otwartych w drugim półroczu).
 • Koszty przelewu na powiązane konto osobiste – 0 zł.
 • Przelew (osobiście, telefonicznie) na inny rachunek bankowy – 2 zł.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – 0,00066% – akcje, 0,00036% – obligacje Skarbu Państwa. Opłaty pobierane dla aktyw o wartości powyżej 500.000 zł (wg stanu na ostatni dzień miesiąca).
 • Opłaty i prowizje od zleceń:
 • akcje – 0,13%
 • obligacje – 0,13%
 • obrót opcjami – 2% transakcji.
 • kontrakty terminowe (akcje) – 3 zł
 • terminowe kontrakty (indeksy, obligacje skarbowe) – 5 zł
 • kontrakty terminowe (waluty) – 1 zł
 • Day Trading – wg opłat standardowych
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł.
 • 5 najlepszych ofert – 88,10 w pakiecie M@klernet Plus. Istnieje możliwość uniknięcia tej opłaty, jeżeli klient wykonał obrót na poziomie 50.000 zł lub 50 kontraktów.
 • całościowy zestaw ofert – 174,05 zł w pakiecie M@klernet Max. Istnieje możliwość uniknięcia tej opłaty, jeżeli klient wykonał obrót na poziomie 100.000 zł lub 100 kontraktów

ING BANK SLĄSKI - KONTO MAKLERSKIE ELASTYCZNE

ING Bank Śląski

KONTO MAKLERSKIE ELASTYCZNE – ING BANK ŚLĄSKI

 • Bezpłatne otwarcie konta.
 • Brak miesięcznych opłat za prowadzenie rachunku.
 • Bezpłatne przelewy na powiązane konto osobiste.
 • Bezpłatne przelewy internetowe na inny rachunek bankowy.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – bezpłatnie dla portfela o wartości do 1 mln zł oraz 0,001% kwartalnie powyżej tej kwoty.
 • Opłaty i prowizje:
 • akcje – 0,3% (min. 3 zł)
 • obligacje – 0,3% (min. 3 zł) Obligacje Skarbu Państwa oraz 0,19% (min. 3 zł) dla pozostałych obligacji
 • obrót opcjami – 2,5% (min. 1,5 zł)
 • kontrakty terminowe (akcje) – 3 zł
 • terminowe kontrakty (indeksy, obligacje skarbowe) – 9 zł
 • kontrakty terminowe (waluty) – 0,50 zł
 • Day Trading – 0,2% (w przypadku akcji) oraz 6 zł (kontrakty terminowe)
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł
 • 5 najlepszych ofert – 88 zł (można uniknąć prowizji, zapewniając wymagane obroty)
 • całościowy zestaw ofert – 174 zł (można uniknąć prowizji, zapewniając wymagane obroty)

INWESTOR STANDARD - KONTO MAKLERSKIE ALIOR BANK

Alior Bank

KONTO MAKLERSKIE ALIOR BANK – INWESTOR STANDARD

 • Otwarcie oraz prowadzenie rachunku – 0 zł.
 • Koszty przelewu na powiązane konto osobiste – 0 zł.
 • Przelew internetowy na inny rachunek bankowy – 0 zł.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – 0,00033%. Comiesięczna opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy wartość instrumentów finansowych wynosi ponad 1 mln zł. Uniknięcie prowizji jest również możliwe w sytuacji, kiedy klient w ciągu miesiąca zawarł transakcje na poziomie 20% depozytu.
 • Opłaty i prowizje od zleceń:
 • akcje – wysokość opłaty zależy od obrotu w poprzednim miesiącu (lub 3 poprzednich miesiącach): powyżej 1 mln zł – 0,29%, od 300.000 zł do 1 mln zł – 0,34%, do 300.000 zł – 0,38%
 • obligacje – 0,19%
 • obrót opcjami – 2% transakcji
 • kontrakty terminowe (akcje) – 3 zł
 • terminowe kontrakty (indeksy, obligacje skarbowe) – wysokość opłaty zależy od obrotu w poprzednim miesiącu (lub 3 poprzednich miesiącach): powyżej 200 pozycji – 7 zł od kontraktu, do 200 pozycji – 9 zł od kontraktu
 • kontrakty terminowe (waluty) – 0,50 zł
 • Day Trading – 0,2% (w przypadku akcji) oraz 6 zł (kontrakty terminowe)
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł
 • 5 najlepszych ofert – 88,18 zł w pakiecie Inwestor Plus
 • całościowy zestaw ofert – 174,05 zł w pakiecie Inwestor Max

BANK PKO BP - RACHUNEK INWESTYCYJNY

Konto maklerskie PKO BP - Rachunek Inwestycyjny

 RACHUNEK INWESTYCYJNY – PKO BANK POLSKI

 • Otwarcie rachunku – 0 zł.
 • Prowadzenie rachunku – 60 zł (30 zł w przypadku otwarcia konta w II półroczu). Z opłat zwolnieni są posiadacze konta Platinum.
 • Koszty przelewu na powiązane konto osobiste – 0 zł.
 • Przelew internetowy na inny rachunek bankowy – 3 zł.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – bezpłatnie dla portfeli o wartości poniżej 1 mln zł oraz 0,000495% – 0,00027% dla portfeli powyżej tej kwoty.
 • Opłaty i prowizje od zleceń:
 • akcje – 0,39%
 • obligacje – 0,20%
 • obrót opcjami – 2%
 • kontrakty terminowe (akcje) – standardowo – 8,50 zł, w promocji – 2 zł
 • terminowe kontrakty (indeksy, obligacje skarbowe) – 8,50 zł
 • kontrakty terminowe (waluty) – standardowo – 8,50 zł, w promocji – 0,85 zł
 • Day Trading – zwrot prowizji od transakcji terminowych dla brokerów mających obrót 10 kontraktów dziennie (5 otwartych i 5 zamkniętych) – 4 zł od kontraktu
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł
 • 5 najlepszych ofert – 108,24 zł
 • całościowy zestaw ofert – 214,02 zł
 • Dostęp do zagranicznych rynków.

BIURO MAKLERSKIE SANTANDER BANK - RACHUNEK STANDARD

Santander Bank

RACHUNEK STANDARD – BIURO MAKLERSKIE SANTANDER BANK

 • Otwarcie rachunku – 0 zł.
 • Prowadzenie rachunku – 0 zł (jeśli wykonano minimum 1 transakcję) oraz od 6 zł do 10 zł w przypadku braku spełnienia wymogu o wykonaniu transakcji.
 • Koszty przelewu na powiązane konto osobiste – 0 zł.
 • Przelew internetowy na inny rachunek bankowy – 0,50 zł.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – bezpłatnie dla portfeli o wartości poniżej 0,5 mln zł oraz standardowo 0,00018 – 0,0015%.
 • Opłaty i prowizje od zleceń:
 • akcje – 0,39%
 • obligacje – 0,19%
 • obrót opcjami – 2%
 • kontrakty terminowe (akcje) – 3 zł
 • terminowe kontrakty – 9 zł (indeksy), 5 zł (obligacje)
 • kontrakty terminowe (waluty) – 0,30 zł
 • Day Trading – 0,25% (akcje), 2 zł (kontrakty na akcje), 0,20 zł (kontrakty na waluty), 6 zł (kontrakty na indeksy), 3 zł (pozostałe)
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł
 • 5 najlepszych ofert – 89 zł (można uniknąć prowizji, zapewniając wymagane obroty)
 • całościowy zestaw ofert – 175 zł (można uniknąć prowizji, zapewniając wymagane obroty)

mBANK - KONTO MAKLERSKIE eMAKLER

Konto maklerskie mBank - eMakler

KONTO MAKLERSKIE mBANK – eMAKLER

 • Otwarcie oraz prowadzenie rachunku – 0 zł (jeśli w przeciągu roku na rachunku nie zostanie wykonana żadna transakcja, biuro maklerskie naliczy opłatę w wysokości 30 zł).
 • Koszty przelewu na powiązane konto osobiste – 0 zł.
 • Przelew internetowy na inny rachunek bankowy – 5 zł.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – 0,00066% dla akcji o wartości ponad 500.000 zł oraz 0,00264% jeśli ich wartość przekracza 5 mln zł.
 • Opłaty i prowizje od zleceń:
 • akcje – 0,39%
 • obligacje – 0,19%
 • obrót opcjami – 2% transakcji
 • kontrakty terminowe (akcje) – 2,90 zł
 • terminowe kontrakty (indeksy, obligacje skarbowe) – 9 zł (WIG20), 2,90 zł (obligacje)
 • kontrakty terminowe (waluty) – 2,90 zł
 • Day Trading – 0,25% (opłata naliczana od wszystkich transakcji w danym miesiącu po przekroczeniu pułapu 25.000 zł)
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł
 • 5 najlepszych ofert – opłata zależy od wartości 3-miesięcznych obrotów: powyżej 400.000 zł – bezpłatnie, 300-400 tys. zł – opłata 22,03, 200-300 tys. zł – opłata 44,05 zł, 100-200 tys. zł – opłata 66,08, do 100 tys. zł – opłata 88,10 zł
 • całościowy zestaw ofert – brak opcji

PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY

 KONTO MAKLERSKIE DEUTSCHE BANK – db MAKLER

 • Otwarcie oraz prowadzenie rachunku – 0 zł.
 • Koszty przelewu na powiązane konto osobiste – 0 zł.
 • Przelew internetowy na inny rachunek bankowy – 5 zł.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – 0,003% ich wartości rynkowej (stan na ostatni dzień kwartału) oraz 0,02% jeśli ich wartość przekracza 2 mln zł.
 • Opłaty i prowizje od zleceń:
 • akcje – 0,19%
 • obligacje – 0,14%
 • obrót opcjami – 2% transakcji
 • kontrakty terminowe (akcje) – 3 zł
 • terminowe kontrakty (indeksy, obligacje skarbowe) – 8 zł
 • kontrakty terminowe (waluty) – 0,30 zł
 • Day Trading – prowizje w wysokości odpowiadającej zleceniom standardowym
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł
 • 5 najlepszych ofert – 88 zł
 • całościowy zestaw ofert – 174 zł

Jeżeli jesteś inwestorem, może zainteresować Cię również rynek kryptowalut – https://filarykryptowalut.pl/

3.3/5 - 3 głosów