KONTO MAKLERSKIE

W Polsce istnieje kilkadziesiąt podmiotów finansowych, zajmujących się branżą maklerską. Działają w oparciu o zezwolenia udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Konto maklerskie prowadzi już 1,5 miliona inwestorów. 

Co to jest i kto może założyć konto maklerskie

Konto maklerskie to rachunek inwestycyjny, zakładany przez klienta w domu maklerskim. Służy do przechowywania informacji o posiadanych przez niego środkach pieniężnych i papierach wartościowych.

Dzięki rachunkowi brokerskiemu klient ma możliwość dokonywania na giełdzie transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych.

Konto inwestycyjne może założyć zarówno osoba fizyczna jak i podmiot prawny. Klient indywidualny chcący otworzyć rachunek maklerski musi być osobą pełnoletnią oraz posiadać ważny dokument tożsamości.

W procesie zakładania konta, częstą praktyką domów/biur maklerskich jest stosowanie ankiet, które pozwalają ocenić wiedzę, doświadczenie i poziom świadomości ryzyka przyszłego inwestora.

Konto maklerskie – instrumenty finansowe

Jakie możliwości inwestycyjne ma klient, który jest posiadaczem rachunku maklerskiego?

Gama dostępnych produktów i usług może się różnić u poszczególnych brokerów, ale pewne instrumenty są standardowe dla wszystkich:

 • Akcje – chyba najpopularniejszy z produktów. Są papierami wartościowymi, potwierdzającymi udział ich posiadacza w spółkach akcyjnych. Uprawniają do udziału w dywidendzie, czyli zyskach firmy.
 • Obligacje – rodzaj papieru wartościowego, który jest dowodem zaciągnięcia zobowiązania przez emitenta obligacji u jego nabywcy. W ustalonym terminie, emitent zobowiązuje się wykupić od nabywcy obligacje wraz z należnymi odsetkami.
 • Prawo wyboru – to dosyć specyficzny instrument, polegający na uzyskaniu przywileju pierwszeństwa zakupu nowo emitowanych akcji. Prawo to, można zbyć na giełdzie.
 • Derywaty, czyli instrumenty pochodne – nie mają formy papieru wartościowego, a ich wartość jest uzależniona od instrumentu bazowego (np.kursu akcji, wysokości stopy procentowej, a także bardziej niestandardowych wskaźników: liczby słonecznych dni, wielkości opadów śniegu i deszczu). Instrumenty pochodne dzielą się na dwa rodzaje:
 • Symetryczne, np. kontrakty terminowe (umowa pomiędzy dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do zakupu w przyszłości i po określonej cenie np. akcji czy obligacji a druga strona zobowiązuje się do sprzedaży tych instrumentów po takiej samej cenie).
 • Niesymetryczne, np. opcje (dają prawo nabycia „call’ lub sprzedaży „put” określonego dobra po ustalonej z góry wartości.

Rodzaje zleceń maklerskich

Typy zleceń dzielą się wg dwóch kategorii: zlecenia biorące pod uwagę limity cenowe oraz czas ważności.

 • Limit ceny – składający zlecenie, określa maksymalną jego wartość. Przy transakcjach kupna, jest to górny limit po którym inwestor zgadza się na zakup instrumentu finansowego lub papieru wartościowego. Natomiast przy sprzedaży, jest to dolny limit po którym inwestor zgadza się na sprzedaż.
 • Zlecenie PKC (po każdej cenie) – wystawiający zlecenie nie określa górnych i dolnych limitów transakcji. Zgadzając się tym samym na dokonanie transakcji po dowolnej najlepszej cenie zgłoszonej przez drugą stronę.
 • Zlecenie PCR (po cenach rynkowych) – składający zlecenie zgadza się na zakup/sprzedaż po najlepszej cenie, zgłoszonej przez drugą stronę w momencie przekazania zlecenia na giełdę. W sytuacji, kiedy zlecenie nie zostało zrealizowane w pełni, przekształca się w zlecenie z limitem ceny (którego wartość równa się cenie zrealizowanej części kupna/sprzedaży).
 • Zlecenie PEG – zawiera limit, który jest powiązany z kursem referencyjnym. PEG monitoruje najlepszy aktualny kurs po tej samej stronie arkusza zleceń, dostosowując do niego własną cenę. Usługa pozwala na ustalenie maksymalnych oraz minimalnych kursów.

PARAMETRY:

 • Domyślna ważność – ważność zlecenia obowiązuje tylko w czasie trwania sesji giełdowej, na której zostało złożone.
 • Ważność do określonego czasu – zlecenie obowiązuje do ustalonego z góry dnia i konkretnej godziny sesji giełdowej.
 • Ważność do określonego dnia – zlecenie, którego ważność dobiega końca wraz z upływem sesji giełdowej w danym dniu.
 • Nieograniczona ważność – zlecenie bez czasowego limitu ważności. Wiele giełd stosuje jednak w takim przypadku praktykę ograniczenia jego długości. I jest to rok kalendarzowy od momentu złożenia takiego zlecenia.
 • Ważne na zamknięcie – zlecenie ważne tylko do końca najbliższej fazy zamknięcia.
 • Ważne na fixing – zlecenie ważne tylko do końca najbliższej fazy zamknięcia/otwarcia/równoważenia.
 • Wykonaj i anuluj – zlecenie, które w momencie trafienia na giełdę powinno zostać zrealizowane w wielkości na jaką pozwala druga strona transakcji. Niezrealizowana jego część, zostaje anulowana.
 • Wykonaj lub anuluj – zlecenie, które wymaga realizacji w całości w momencie przekazania go na giełdę. Jeżeli nie ma możliwości całkowitej realizacji, wtedy zostaje anulowane.

Na co zwrócić uwagę, wybierając konto maklerskie?

Domy i biura maklerskie swoją ofertę dedykują zarówno dla początkujących inwestorów jak i bardziej doświadczonych „graczy”.

O przeznaczeniu danego rachunku klient jest zazwyczaj informowany na wstępnym etapie oferty.

Czym zatem kierować się, wybierając dla siebie konto maklerskie? Istnieje kilka uniwersalnych czynników, które wpływają na atrakcyjność danego rachunku brokerskiego.

Przede wszystkim należy zapoznać się dokładnie z tabelą opłat i prowizji, a w niej z takimi pozycjami jak:

 • koszty założenia i prowadzenia konta inwestycyjnego
 • wysokość prowizji maklerskich (naliczanych od transakcji)
 • opłaty za przechowywanie papierów wartościowych na rachunku
 • wysokość opłat za przelewy na konto bankowe
 • wysokość prowizji za przegląd notowań w czasie rzeczywistym
 • koszty dodatkowych usług (programy, systemy, kursy, szkolenia, doradztwo, narzędzia do analizy, dostęp do rynku walutowego Forex)

Poza wszelkiego rodzaju opłatami, uwagę powinniśmy zwrócić również na oferowany zakres dostępu do rynków inwestycyjnych.

Ponieważ oferty poszczególnych podmiotów czasem znacząco się różnią i np. nie każdy dom maklerski umożliwia inwestowanie na giełdach zagranicznych czy na rynkach pozagiełdowych.

Kolejną ważną kwestią jest ilość dostępnych metod realizacji zleceń. Większość domów maklerskich oferuje swoim klientom możliwość składania dyspozycji przez internet, drogą telefoniczną lub osobiście w placówce.

Oczywiście każdy kanał dostępu, różni się także wysokością naliczanych opłat. Skoro nabyliśmy już pewnej niezbędnej wiedzy – przyjrzyjmy się najlepszym kontom maklerskim na rynku.

Jeżeli jesteś inwestorem, może zainteresować Cię również rynek kryptowalut – https://filarykryptowalut.pl/

3.7/5 - 4 głosów
bankradar.pl