KREDYT A POŻYCZKA

Wiele osób sądzi, że kredyt i pożyczka to synonimy, które można używać zamiennie. Pomimo że terminy te są niezwykle popularne, to mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w rzeczywistości mają one wiele różnic.

Deficyty wiedzy w tym zakresie można jednak łatwo uzupełnić, gdyż mechanizmy działania obydwu produktów finansowych są relatywnie proste do zrozumienia. 

Kredyt a pożyczka – czym się różnią?

Pomimo powszechnej opinii i stereotypów kredyt oraz pożyczka to nie to samo.

Podstawowa różnica polega na tym, że kredyt może być udzielany wyłącznie przez bank, natomiast pożyczka jest zdecydowanie mniej sformalizowana.

Oznacza to, że mogą ją udzielić nie tylko instytucje pozabankowe, ale również indywidualne osoby.

Sposób udzielania zarówno kredytu, jak i pożyczki jest związany z odpowiednimi przepisami, które regulują podstawowe zasady oraz wytyczne. Kredyty reguluje prawo bankowe, natomiast pożyczki kodeks cywilny.

Uzyskanie kredytu w większości przypadków jest zdecydowanie trudniejsze niż pożyczenie pieniędzy, jednak nie oznacza to, że metoda ta jest gorsza. 

Czym jest kredyt? 

Aby zrozumieć różnice oraz podobieństwa pomiędzy tymi produktami finansowymi, niezbędne jest zrozumienie, czym dokładnie jest kredyt oraz pożyczka.

Najprościej mówiąc, kredyt to określona kwota pieniędzy, którą dostarcza bank na pewien okres czasu.

Umożliwia ona zaspokojenie potrzeb finansowych kredytobiorcy, jednak po pewnym czasie musi on zwrócić środki finansowe z odpowiednim procentem, który zapewnia bankom funkcjonowanie oraz stałe przychody.

Zawierając umowę z bankiem, kredytobiorca obliguje się do zwrócenia gotówki wraz z ustalonymi odsetkami.

W przeciwnym razie może on narazić się na problemy prawne oraz liczne niechciane reperkusje.

Mówiąc o kredycie mamy więc na myśli działania związane z działalnością bankową. Nie ma bowiem bowiem możliwości, by wziąć kredyt od znajomych czy innych instytucji niemających uprawnień bankowych.

Co ważne, kredyty są zawsze odpłatne oraz związane z licznymi obligatoryjnymi formalnościami.

Istotną cechą kredytów jest również przyznawanie ich na określony cel. Dlatego też najczęściej bierze się je wtedy, gdy planuje się poważną inwestycję taką jak zakup samochodu, nieruchomości czy rozwijanie własnego biznesu. 

Kto może otrzymać kredyt? 

Wiele osób jest utwierdzonych w przekonaniu, że prawo do uzyskania kredytu jest czymś absolutnie normalnym i przysługuje wszystkim obywatelom.

W rzeczywistości nie jest to jednak prawda. Albowiem otrzymanie kredytu wbrew pozorom jest względnie trudne i niezbędne jest spełnienie kilku obligatoryjnych wymogów.

Podstawą do otrzymania kredytu jest pełnoletność – osoby, które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą ubiegać się o jego uzyskanie.

Wiele banków ma również limity wiekowe, które dotyczą seniorów. Oznacza to, że kredytobiorcą mogą zostać tylko ludzie, którzy nie ukończyli danej granicy wiekowej. Zazwyczaj jest nią 75 lub 80 lat.

Podstawową kwestią przy otrzymywaniu kredytu są jednak aspekty finansowe. Zdolność kredytowa to termin nierozerwalnie związany z ubieganiem się o kredyt i jeżeli się jej nie spełnia, to otrzymanie pieniędzy od banku jest niemożliwe.

Trzeba pamiętać o tym, że wysokość miesięcznych przychodów wpływa na maksymalny limit kredytu, jaki dany klient może uzyskać. Oznacza to, że im wyższe zarobki, tym większa szansa na otrzymanie pokaźnej sumy pieniędzy. 

Co powinna zawierać umowa kredytu?

Cechą charakterystyczną kredytu jest również to, iż jest on mocno sformalizowany. Oznacza to, że umowa kredytu zawiera kilka niezbędnych elementów, które muszą zostać wypełnione, aby kredytobiorca dostał gotówkę.

Na umowie kredytu muszą znaleźć się przede wszystkim strony umowy oraz kwota kredytu wraz z wyraźnie zaznaczoną walutą. Niezbędne jest również określenie wysokości oprocentowania oraz celu, na jaki przyznawany jest kredyt.

Bank powinien zatroszczyć się również o to, by na umowie zawarta była informacja o sposobie zabezpieczenia spłaty. Niezbędne jest również określenie kosztu całkowitego zobowiązania. 

Czym jest pożyczka?

Pożyczka to przeniesienie na własność biorącego określonej ilości pieniędzy. Co istotne, pożyczki nie muszą obejmować wyłącznie gotówki, albowiem mogą one dotyczyć także przedmiotów.

Kwestie związane z pożyczaniem reguluje kodeks cywilny, który zawiera podstawowe przepisy oraz reguły wyjaśniające prawne kwestie.

Choć pożyczka jest związana ze zdecydowanie mniejszą liczbą formalności niż kredyt, to nie oznacza to, że osoba pożyczająca jest bezkarna i nie grożą jej konsekwencje za nieoddanie należnej sumy pieniędzy.

Biorący jest bowiem zobligowany do zwrócenia tej samej ilości pieniędzy lub kwoty wzbogaconej o dodatkowe odsetki (zależne jest to od umowy, jaką zawarły między sobą obydwie strony).

Jedną z cech charakterystycznych pożyczek jest bowiem to, że nie muszą być one odpłatne. 

Podstawowe zasady dotyczące pożyczek

Wiemy już, że pożyczka nie musi być odpłatna, a jej otrzymanie jest zazwyczaj relatywnie szybkie.

Ten produkt finansowy ma jednak zdecydowanie więcej cech, które sprawiają, że wiele osób decyduje się na wykorzystanie tej metody jako patentu na szybkie otrzymanie relatywnie dużej sumy pieniędzy.

Podstawową cechą pożyczek jest fakt, że może ich udzielać niemal każdy. Aby pożyczyć pieniądze, nie trzeba mieć statusu bankowego. Ponieważ pożyczek mogą udzielać nie tylko instytucje pozabankowe, ale również osoby fizyczne.

Co ważne, umowy pożyczki mogą być zawierane ustnie, jeżeli ich wartość nie przekracza 1000 złotych. Dzięki temu możliwe jest zaoszczędzenie cennego czasu i przyspieszenie całego procesu.

Istotną cechą pożyczek jest także fakt, iż mogą być one wykorzystywane na każdy cel. Pożyczkodawcy nie wolno wywierać presji na pożyczkobiorcy i wymagać od niego, by określał, po co są mu potrzebne dane środki. 

Podobieństwa pomiędzy pożyczką a kredytem

Choć pożyczka i kredyt to dwa zupełnie inne terminy, których błędnie używa się zamiennie, to mają one pewne cechy wspólne, które przyczyniły się do tego, że współcześnie traktuje się je jako synonimy.

Głównym podobieństwem jest fakt, że w obydwu przypadkach można mówić o zaciąganiu pewnego zobowiązania.

Niezależnie czy mamy do czynienia z kredytem, czy z pożyczką – spłacenie należności jest absolutnie obligatoryjne.

Zwłoka i niewywiązywanie się ze złożonych deklaracji może ponieść za sobą liczne konsekwencje prawne. Ponieważ oddanie pieniędzy – zarówno z odsetkami, jak i bez nich – jest obowiązkowe.

Cechą wspólną obydwu produktów finansowych jest również fakt, iż są one umowami i mogą być zawarte tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

Zarówno kredytodawcom, jak i pożyczkodawcom przysługuje prawo występowania do sądu, jeżeli ich klienci nie wywiązują się ze swoich obietnic i nie zwracają należnych środków.

Oznacza to, że są oni odpowiednio chronieni i w wyjątkowych sytuacjach może im zostać okazane niezbędne wsparcie. 

Kredyt a pożyczka – konstrukcja i parametry

Kredyt i pożyczka mają sporo podobieństw, jednak zdecydowanie więcej czynników wpływa na ich różnorodność.

Podstawową cechą, która wpływa na ich odmienność, są regulacje prawne. Zasady związane z kredytami możemy znaleźć w prawie bankowym, natomiast wytyczne dotyczące pożyczek zawarto w kodeksie cywilnym.

Ważną różnicą są również strony umowy.

W przypadku kredytów stroną udzielającą może być wyłącznie bank. Zaś pożyczki udzielają wszyscy niezależnie od płci, zarobków czy statusu społecznego. W przypadku kredytów przedmiotem umowy jest zawsze gotówka.

Jeśli chodzi o pożyczki, to istnieje znacznie większa dowolność. Ponieważ pożyczka może obejmować nie tylko środki płatnicze, ale także szeroko pojęte przedmioty.

Ważną cechą kredytów jest to, że zawsze są one odpłatne.

Zwrócenie należnych pieniędzy wraz z odsetkami to podstawa funkcjonowania banków. Zatem kwota oddana zawsze jest większa niż kwota uzyskana w ramach kredytu.

W przypadku pożyczek odsetki również są możliwe, ale nie zawsze są one obowiązkowe.

Istotną różnicą pomiędzy tymi produktami finansowymi jest również fakt, że w przypadku pożyczek nie ma obowiązku wyjaśniania celu, na jaki pożyczane są dane środki.

Jeśli chodzi o kredyty, to w większości przypadków taki cel należy określić. I bank musi zostać poinformowany o przyczynie, która skłoniła kredytobiorcę do skorzystania z tych usług.

Istotną różnicą jest także czas trwania procedury.

O ile w przypadku pożyczek wszystko zachodzi bardzo szybko i nie wiąże się z nakładem dużej ilości czasu, o tyle kredyty wiążą się z licznymi formalnościami i procedurami, których nie da się ominąć. 

Różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest również rodzaj spłaty.

Kredyty są zawsze spłacane ratalnie, natomiast pożyczki mogą być spłacane także jednorazowo.

W ich przypadku możliwa jest bowiem duża elastyczność i dostosowanie trybu spłaty pod oczekiwania zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy.

Odmienną cechą jest także forma umowy.

Kredyty zawsze muszą być potwierdzone na papierze, toteż przyjmują one formę pisemną.

Drobnych pożyczek nie trzeba natomiast notować pisemnie. I jeżeli ich kwota nie wynosi więcej niż 1000 złotych, to możliwe jest ustne ustalenie szczegółów. 

Kredyt czy pożyczka – co lepsze?

Wiele osób zastanawia się, który z produktów finansowych jest lepszy. W rzeczywistości jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa.

Zarówno kredyt, jak i pożyczka mają mocne strony, ale także kilka potencjalnych wad. U osób, którym zależy na ograniczeniu formalności do minimum, lepiej sprawdzają się pożyczki.

Zwolennicy sformalizowanych procedur i bezpieczeństwa na najwyższym poziomie chętniej korzystają natomiast z usług bankowych.

Ostateczny wybór pomiędzy kredytem a pożyczką powinien więc zależeć wyłącznie od woli danego klienta i jego wymagań.

Trzeba jednak pamiętać, by decydując się na pożyczanie pieniędzy mieć źródło dochodu, które umożliwi ich spłacenie.

W przeciwnym razie można wpaść w poważne tarapaty, albowiem niespłacony kredyt lub pożyczka niosą za sobą wiele negatywnych skutków i nieprzyjemności. 

bankradar.pl